renta

Renta socjalna – komu przysługuje i ile wynosi?

W Polsce dostępnych jest wiele form pomocy osobom, które z jakiegoś powodu nie mogą podjąć się zatrudnienia. W przypadku, gdy jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy, możemy ubiegać się o dodatkowe świadczenie w postaci Renty Socjalnej.

Jest to nietypowe świadczenie, które nie przysługuje każdemu. Aby otrzymać wsparcie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy spełnić kryteria, które są bardzo wymagające.

Czym tak naprawdę jest renta socjalna, komu przysługuje oraz jaka jest wysokość świadczenia? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed ubieganiem się o ten rodzaj świadczenia.

Renta Socjalna. Co to za rodzaj świadczenia?

Renta Socjalna jest świadczeniem, która przyznawana jest zarówno kobietom jak i mężczyznom, którzy są niezdolni do pracy. Różni się jednak od świadczenia chorobowego tym, że do niezdolności doszło przed ukończeniem 18 roku życia, lub w trakcie edukacji, co uniemożliwiło zdobycie doświadczenia zawodowego, utrudniając przy tym podjęcie się pracy.

Aby uzyskać prawo do renty należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

 1. Do niezdolności doszło podczas trwania nauki, w tym w trakcie studiów.
 2. Do niezdolności doszło przed ukończeniem 18 roku życia.
 3. W wieku 16 lat, wyszła za mąż.

Nie posiadasz prawa do pobierania świadczeń z tytułu:

 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • renty inwalidzkiej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury
 • uposażenia w stanie spoczynku.

Wymagania te, tyczą się przede wszystkim osób, które nie posiadają nieruchomości rolnej. Jeśli takowe masz, musisz spełnić dodatkowe kryteria. W tym przypadku to:

 • udział w nieruchomości rolnej nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych – jeśli jesteś współwłaścicielem
 • powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych – jeśli jesteś właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej
 • w przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej, nie może ona przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • w przypadku cudzoziemców, należy posiadać
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

W jaki sposób przyznawana jest renta i ile ona trwa?

W przypadku osób, które spełniły warunki konieczne, do uzyskania świadczenia, następnym krokiem jest tak zwana komisja lekarska. Odbywa się ona na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a prowadzi ją lekarz orzecznik. Po stwierdzeniu przez lekarza niezdolności, przysługuje prawo do uzyskania świadczenia. Na jaki okres? To zależy od niezdolności. Kiedy niezdolność do pracy jest tylko na jakiś czas, lekarz podejmuje decyzje o ustaleniu tylko czasowej niezdolności, co powoduje przyznanie świadczenia na czas określony. Po tym czasie, odbędzie się kolejna komisja lekarska w celu podjęcia dalszych czynności. Jeśli podczas badania lekarz stwierdzi, że osoba badania jest całkowicie niezdolna do pracy, otrzyma ona prawo do świadczenia na stałe.

Decyzja o przyznaniu renty socjalnej oraz jej wysokość

Termin komisji lekarskiej ustalany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po odbyciu komisji, ZUS ma 30 dni na wystawienie decyzji dotyczącej przyznania lub odrzucenia prawa do wypłaty świadczenia. W chwili obecnej, renta socjalna wynosi 1338,44 zł brutto. Należy jednak pamiętać o tym, że kwota ta, podlega waloryzacji.

Tak samo jak inne świadczenia, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie pieniężne może został wypłacone na wskazane konto bankowe, lub zostać wypłacone w formie przekazu pocztowego.

Renta socjalna a renta chorobowa. Czym różnią się poszczególne świadczenia?

Renta chorobowa w przeciwieństwie do renty socjalnej, przyznawana jest osobom, które wskutek choroby, są niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Zdolność utraciły na podstawie choroby lub wypadku, jednak posiadają staż pracy. W zależności od jego wysokości, przyznawany lub odrzucany jest zasiłek. Sprawdź aktualne kryteria, aby móc ubiegać się o to świadczenie.

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać pozytywną decyzję o przyznanie renty

Aby otrzymać rentę chorobową, należy być całkowicie niezdolnym do pracy. Oświadczenie te, tak samo jak w przypadku renty socjalnej wydaje lekarz orzecznik, na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, istotny jest staż pracy, który różni się, w zależności od wieku osoby ubiegającej się o rentę. W chwili obecnej warunki te to:

 • 1 rok – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy zanim ukończył 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 20 a 22 rokiem życia,
 • 3 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 22 a 25 rokiem życia,
 • 4 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia,
 • 5 lat – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat

Jeśli osoba ubiegająca się o rentę chorobową ukończyła 50 rok życia, jest oceniana według innych kryteriów. Renta chorobowa po 50 roku życia przyznawana jest na podstawie stażu pracy oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Jeśli chory zgłosi się po 55 roku życia, świadczenie może uzyskać do momentu, w którym nie osiągnie wieku emerytalnego.

Renta chorobowa, tak samo jak socjalna może być wypłacana w formie przelewu bankowego lub przekazu bankowego. Na decyzję o jej przyznaniu, czeka się do 30 dni, a kwota świadczenia wynosi 1338,44 zł.

Świadczenia przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wśród świadczeń, jakie przyznaje MOPS, w Polsce widnieje również renta socjalna. Wiele osób doszukuje się różnicy między świadczeniem przyznawanym przez ZUS a tym, które przyznaje MOPS. Prawda jest taka, iż jest to te same świadczenie. Jak to możliwe?

Choć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pośredniczy w całej procedurze, nie wypłaca on świadczenia. Jego zadaniem jest między innymi, pomoc w skompletowaniu wszelakich dokumentów, takich jak zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o wieku czy nauce, na podstawie których, składa się wniosek do ZUS, o przyznanie renty. Dalsza procedura wygląda tak samo, czyli osoba kierowana jest do lekarza orzecznika i wystawiana jest decyzja. Dzięki pomocy MOPS-u, dokumenty zdecydowanie łatwiej jest pozyskać, oraz osoba ubiegająca się o świadczenie, uzyska wszelaka pomoc, niezbędna do wypełnienia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *